TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY
dr Leszek Mikrut

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE - PISEMNE

Jednostkę rozliczeniową stanowi stronica zawierająca 1125 znaków drukarskich (wraz ze spacjami) [25 wierszy, a w wierszu 45 znaków; znaki – to wszystkie widoczne znaki drukarskie, a w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy pomiędzy nimi; stronę rozpoczętą liczy się za całą].

W razie tłumaczenia sporządzonego w innym układzie wydruku komputerowego niż opisany powyżej, za stronę przyjmuje się 1125 znaków.

Wynagrodzenie za czynności tłumacza przysięgłego ustala umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym o wykonanie oznaczonego tłumaczenia, jednakże w odniesieniu do sądów, prokuratury, Policji, organów administracji państwowej tłumacz przysięgły zobowiązany jest stosować tzw. oficjalne ceny państwowe;

 • język rosyjski  – język polski     –  34,50 zł
 • język polski – język rosyjski     –  45,11 zł
 • język ukraiński – język polski  –  37,16 zł
 • język polski – język ukraiński  –  53,07 zł
 • Przed zleceniem tłumaczenia sprawdź dodatkowe opłaty:

  • teksty zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną +25%
  • teksty sporządzone pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym + 25%
  • teksty trudne do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym +25%
  • sporządzenie tłumaczenia na wniosek Zleceniodawcy w dniu zlecenia + 50%
  • zlecenie tłumaczowi przez klienta sporządzenia dodatkowej kopii przekładu (za każdą kopię na prawach oryginału - po 20%)
  • sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym wynagrodzenie wynosi – 50% stawki podstawowej
  • sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę wynagrodzenie wynosi – 30% stawki podstawowej

  Należne kwoty podlegają zaokrągleniu do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest wyższa od 0,50 grosza, lub w dół, jeśli jest równa lub niższa od 0.50 grosza.

  TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE - USTNE

  Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130% stawki podstawowej jak za 1 stronę tłumaczenia pisemnego);

  Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200% stawki podstawowej jak za 1 stronę tłumaczenia pisemnego);


  Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza, wykonywanego w porze nocnej (21.00-07.00), w niedzielę lub w święto (120% stawki za godzinę);


  Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym, wykonywanego w porze nocnej (21.00-07.00), w niedzielę lub w święto (120% stawki za godzinę w trybie przyspieszonym);


  Czas pracy tłumacza oblicza się od godziny, na którą tłumacz został wezwany, do godziny zwolnienia go od udziału w czynności.

  TŁUMACZENIA ZWYKŁE - PISEMNE

  Jednostkę rozliczeniową stanowi stronica zawierająca 1800 znaków drukarskich. Wynagrodzenie za czynności tłumacza każdorazowo ustala umowa ze zleceniodawcą lub zamawiającym wykonanie oznaczonego tłumaczenia  (tematyka, termin, złożoność) –  ceny umowne, ok.:

  • język rosyjski – język polski      –  35,00 – 40,00 zł
  • język polski – język rosyjski      –  40,00 – 45,00 zł
  • język ukraiński – język polski  –  40,00 – 45,00 zł
  • język polski – język ukraiński  –  55,00 – 60,00 zł

  TŁUMACZENIA ZWYKŁE - USTNE

  Za godzinę pracy tłumacza (język rosyjski, ukraiński) w zależności od stopnia trudności tłumaczenia – 110,00 – 160,00 zł

  Za dzień pracy (8 godzin) tłumacza konferencyjnego (tłumaczenia konsekutywne, symultaniczne, a’vista), nie mniej jednak niż za pół dnia pracy, stawka wynosi przeciętnie 1200,00-1600,00 zł (język rosyjski, ukraiński) w zależności od stopnia trudności tłumaczenia.

   UWAGA:

  1. Powyższe ceny są cenami brutto, do których nie doliczam podatku VAT;
  2. Za wszystkie świadczone czynności wystawiamy na prośbę Zleceniodawcy faktury;
  3. Istnieje możliwość negocjacji cen.